O fotografiji

Karakter, duša i um - o čoveku i za čoveka

 

Karakter

- Portretna fotografija -

 

   Jedna od najvažnijih uloga fotografije jeste njeno omogućavanje opštem memorisanju određenog prikaza. Memorisanje datih prikaza moguće je i putem drugih umetničkih medija ali pri tome treba uzeti u obzir fotografsko realističko beleženje. Jedan od najvažnijih prikaza za potrebe opšteg memorisanja, javnog i privatnog, od postanka civilizacije pa sve do dana današnjeg, jeste ljudski lik. Uz opšti razvoj civilizacije, razvijala se i čovekova ličnost. Tako je, u periodu novog doba, došlo do formiranja i razvijanja moderne individualnosti svakog pojedinca. Oformljena svest o posedovanju sopstva, odnosno sopstvene ličnosti, fotografiji sa svojom realističkom osobinom omogućava istraživanje pri ispoljavanju svih osobina i karaktera svakog pojedinca. S tim u vezi, treba naglasiti sa izuzetnom pažnjom da u profesionalnoj fotografiji ne postoji već uveliko ustanovljeni termin “fotogeničnost“, odnosno “nefotogeničnost“. Naime, svaki pojedinac u sklopu svoje ličnosti nosi određene osobine koje ga tako i determinišu, poseduje i zrači lepotu na sebi svojstven način. Pored toga, sama ličnost fotografa i njegova kreativnost tokom fotografisanja doprinosi iščitavanju tih osobina portretisanog i teži ka njihovom boljem ispoljavanju i beleženju čime se individualnost kroz fotografske portrete ispoljava na svoj najbolji način. Takođe, individualnost pojedinca dolazi do izražaja i na grupnim portretima gde je akcenat stavljen na međusobni odnos portretisanih i njihovo uzajamno delanje.

   Pored klasičnih portreta, poslovni - biznis i korporativni portreti u savremenom vremenu igraju veoma važnu ulogu. Naime, svaka ličnost se u određenom dobu svoga života fokusira na svoj profesionalni život, razvijajući time svoju poslovnu stranu ličnosti. Poslovni portret vizuelno reprezentuje ličnost u najboljem svetlu za potrebe modernog poslovnog društva koje savremeno doba nameće. Fotografisanje za potrebe CV-a, internet prezentacije firme ili društvenih mreža, koje su fokusirane za promociju poslovanja, oblikuje fotografije poslovnog portreta sa svojim aranžmanima nudeći tako najbolju prezentaciju poslovnog čoveka.

   Pored memorisanja zasebnih individua, vizuelno memorisanje porodice se pojavljuje sa nastankom i razvitkom građanske klase još u XIX veku. Naime, porodica kao pozadina svakog čoveka i stub svakog društva ima veliki značaj u životu svakog pojednica. Memorisanje celokupne porodice, svih njenih članova i njihovih međusobnih odnosa, doprinosi i boljem učvršćivanju, a pored toga, i boljem uređenju određenih porodičnih vrednosti kao i njihovom prenošenjenju narednim pokolenjima. Afirmisanjem porodične fotografije teži se boljem uspostavljanju i uređenju sistema porodičnih vrednosti koji je, nekako, moderan način života svrgnuo na neka manje bitna mesta.

 

Copyright by Sanja Veljković

                                                                    Prva samostalna izložba „Ogledalo sopstva”

 

Duša

- Fotografija i kultura -

 

   Fotografija sa svojom ulogom dokumetarnog, memoriše, čuva, svedoči i prenosi informacije o ličnostima, predmetima i događajima iz svakodnevnog života kao što su i događaji iz kulture, pozorišne predstave i izložbe. Događaji iz kulture ne samo da informišu, oni stimulišu i inspirišu, kako stručnu tako i najširu javnost. Sastavni su deo duše čoveka i deo su njegove klulturne svakodnevice.

   Pozorišna fotografija i fotografija izložbenih postavki omogućavaju predstavama i izložbama vizuelnu zabelešku čime se one tako pre svega memorišu i čuvaju od zaborava. Pored dokumentarne, fotografija ima veliku ulogu i u propagandnoj trci gde i te kako pomaže svojim vizuelnim prikazom kod njihovog reprezentovanja i popularisanja.

   Pri radu fotografija se dodiruje sa samom pozorišnom umetnošću i umetnošću koja je uključena i koja se ispoljava kod izložbenih postavki jer prikazuje izraz i stil, temu, umetnička umeća, celokupni umetnički domet predstave i izložbe. Pored velike uloge celog tima koji je zaslužen za stvaranje izložbe i izvođenje pozorišne predstave, za njihovo vizuelno memorisanje zaslužan je i sam fotograf, njegova ličnost, kreativnost i umetnički afiniteti.

 

Copyright by Sanja Veljković

                                             Kadri Oždžan, monodrama Šinjel, Festival monodrame i pantomime

 

Um

- Reklamna fotografija -

 

   Društveni razvoj u XIX veku uticao je na razvoj fotografskih žanrova i njihovu širu upotrebu. Razvoj potrošačke kulture omogućio je proboj fotografskog medija u sferu oglašavanja i masovnog eksponiranja informacija, u svet propagande. Naime, pojavom prvih oglasa koji su sadržali i vizuelni prikaz, fotografija je postala medij pomoću koga se roba popularizovala i plasirala na tržište čime je zadobila opšte prihvaćen termin reklamna fotografija. Time je ona postala neizostavni deo masovne kulture.

   Reklamna fotografija za svoj nastup koristi druge fotografske žanrove. Ona kombinuje portrete, modu, arhitekturu, prirodu, mrtvu prirodu, hranu i zatim ih pakuje u određeni kontekst i formu reklame. Kako su reklame razvojem globalnog marketinga prolazile modifikaciju i određen stepen kompleksnosti tako se i reklamna fotografija razvijala i modifikovala. Od pojave prvih oglasa u štampi, preko prvih plakata, panoa, brošura i flajera do bilborda i savremenog internet marketinga.

   Za uspešno relizovanu reklamu fotografija korespondira sa idejom, stilom i porukom oglašivača. Naručilac reklame, lice koje zastupa neki brend, odnosno poslovnu ideju ili određeni proizvod, zajedno sa kreativnim timom i fotografom dolazi do rešenja i njenog uspešnog realizovanja. Od ideje do konotacije, kombinacije žanra i stila, odabira lokacije i tehničke realizacije, dobra reklamna fotografija prolazi kroz proces komplentacije sadržaja do njenog finalnog proizvoda. Um celokupnog kreativnog tima određuje tok procesa.

   Finalni proizvod reklamne fotografije sadrži konotiranu poruku slike koja je ključna prilikom njenog iščitavanja i razumevanja. Prenos značenja poruke sveobuhvatne reklame na potošača je od ključnog značaja. Svaka uspešna reklama je i dobro shvaćena reklama. Tom činjenicom se i vode sve uspešne marketing kampanje.

 

Copyright by Sanja Veljković

                                                                          Brzeće Centar Apartmani, Kopaonik

Top